ALGEMENE VOORWAARDEN SAFEHOUSE SCHOONSCHIP

Defenities

SchoonSchip:             Safehouse SchoonSchip B.V. , gevestigd te Nijmegen, kvk-nummer 73891754 .Opdracht:                   De ondersteuning zoals omschreven in het trajectplan.De bewoner:               De persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht.Overeenkomst:          Het trajectplan zoals opgesteld tussen SchoonSchip en Bewoner met een vastgestelde/overeengekomen duur.

Artikel 1. Algemeen 

 1. SchoonSchip richt zich op het ondersteunen van verslaafden in herstel. In het bijzonder zijn de activiteiten erop gericht om herstellenden ondersteuning te bieden en te werken aan een solide basis voor de toekomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van SchoonSchip en overige rechtsbetrekkingen waarbij SchoonSchip diensten levert aan bewoner. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken. 
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst. 
 3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing. 
 4. Wanneer een bepaling van de Overeenkomsten/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. 

Artikel 3. Programma 

 1. Het programma is opgebouwd op basis van de leefgebieden, afgestemd op de persoonlijke situatie van de bewoner. 
 2. De ondersteuning in de verschillende leefgebieden is onder professioneel toezicht. 
 3. De inhoud van het programma en de leefgebieden liggen ter inzage. 
 4. Ondersteuningsplan verplicht SchoonSchip tot de geplande ondersteuningsinspanning terwijl iedere resultaatverplichting door SchoonSchip nadrukkelijk van de hand wordt gewezen. SchoonSchip zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 5. Medewerkers van SchoonSchip hebben te allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin. 

Artikel 4. Ondersteuningsplan/ Trajectplan 

 1. Na acceptatie van de bewoner door SchoonSchip zal met de bewoner een ondersteuningsplan/begeleidingsplan worden opgesteld dat afgestemd is op de persoonlijke situatie en dat rekening houdt met de aanbevelingen van de kliniek. 
 2. Het plan bestaat uit een einddoel, een stappenplan, een tijdspad en een prognose van de benodigde ondersteuning om dit te realiseren. 
 3. De bewoner committeert zich aan dit plan en de duur ervan door te tekenen voor akkoord. 
 4. Het plan is dynamisch, dat wil zeggen dat desgewenst tijdens het ondersteuningstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 

Artikel 5. Begeleiders 

 1. Iedere bewoner heeft een vaste ondersteuner, dit wordt bepaald door SchoonSchip. Wekelijks komen de begeleiders bijeen voor dossierbespreking en eventuele bijstelling van de ondersteuningsplannen. 
 2. In geval van verschil van mening tussen bewoner en begeleider kan worden bemiddeld door de bestuurders. 

Artikel 6. Klachten 

 1. Klachten over verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan SchoonSchip. Middels de klachtenprocedure zoals terug te vinden is op de website van SchoonSchip en binnen 4 weken nadat het voorval zich heeft voorgedaan. 
 2. SchoonSchip is aangesloten bij Geschillencommisie.nl wat betreft geschillen. Bij ontvangst van een schriftelijke klacht zal SchoonSchip degene die de klacht heeft ingediend voorzien van een document met informatie omtrent en de werking van deze klachtenregeling. 

Artikel 7. Instroomprocedure 

 1. Om toegelaten te worden tot het programma is een instroomprocedure van toepassing. SchoonSchip behoudt het recht om toelating te weigeren. 
 2. Het formulier bij deze procedure moet in een zo vroeg mogelijk stadium, maar ten laatste 4 weken voor ontslagdatum van de kliniek bij SchoonSchip zijn ingediend. 

Artikel 8. Cliëntenraad 

 1. Er is een cliëntenraad waar SchoonSchip ten rade kan gaan voor het verbeteren en bijstellen van processen en tevredenheid. 
 2. Client heeft recht zich aan te sluiten bij cliëntenraad. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en Verzekering 

1. SchoonSchip is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door in het kader van de geleverde diensten, verstrekte adviezen en overige door SchoonSchip verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SchoonSchip. 

 1. Daarnaast is SchoonSchip niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan bij een derde in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SchoonSchip. 
 2. SchoonSchip aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij bewoner en/of een derde die het gevolg is van het gebruik van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen die door haar zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt. 
 3. Uitsluitend voor zover SchoonSchip toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan SchoonSchip worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade. 
 4. De aansprakelijkheid van SchoonSchip is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door bewoner uit hoofde van de Overeenkomst aan SchoonSchip is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van SchoonSchip beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door SchoonSchip afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van SchoonSchip reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend schade voortvloeiende uit aanspraken van derden. 
 5. De bewoner dient een bewijs van particuliere Aansprakelijkheid (WA-) verzekering te overhandigen. 

Artikel 10. Betaling en facturering 

 1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorziet in de mogelijkheid om genoemde ondersteuning vergoed te krijgen. In geval van een Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt de vergoeding overgemaakt naar de bewoner als budgethouder. Door de bewoner dient een rekening geopend te worden die uitsluitend voor de afdracht van de PGB gelden aan SchoonSchip gebruikt wordt. De vereiste administratie bij een PGB is de verantwoordelijkheid van de budgethouder maar zal door SchoonSchip worden bijgehouden en maandelijks ter goedkeuring aan de bewoner worden voorgelegd. Na ondertekening door de bewoner zal de administratie bij het zorgkantoor worden ingediend. 
 2. De bewoner is een zelfstandige bijdrage aan het CAK per maand verschuldigd uit eigen middelen te voldoen, zonder dat de bewoner gerechtigd is tot verrekening met uit hoofde van de WMO toegekende gelden. Deze bijdrage is niet gekoppeld aan enige verblijfs-, ondersteunings- of andere functie of indicatie in het kader van PGB of WMO dan wel op een andere op bewoner van toepassing zijnde wettelijke regeling en dient derhalve door de bewoner integraal te worden voldaan ongeacht enigerlei toekenning aan bewoner van gelden uit hoofde van één van onze wettelijke regelingen. 
 3. De huur zoals opgenomen in de gesloten huurovereenkomst dient vooruit betaald te worden. De huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden en de ondersteuning die men geniet. Bij nalatigheid in de overeengekomen afspraken in de huurovereenkomst kan overgegaan worden tot het beëindigen van de ondersteuning en de huisvesting.De borg is gesteld op € 150,- en dient voor aanvang van het programma te worden betaald. 
 4. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op de door Safehouse SchoonSchip B.V. in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door SchoonSchip opgegeven rekeningnummer. 5. De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is bewoner derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is bewoner vanaf dat moment wettelijke rente aan SchoonSchip verschuldigd.6. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is bewoner gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. De toepasselijke wettelijke regelingen zullen worden gevolgd. Bewoner is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.7. De door bewoner gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van bewoner bij de betaling.8. SchoonSchip behoudt zich te allen tijde het recht voor om van bewoner te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien bewoner nalaat aan een dergelijk verzoek van SchoonSchip te voldoen, is SchoonSchip gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.9. Eten, voeding, voedsel en koken is de volledige verantwoording van bewoner.10. De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:bewoner is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of daartoe een verzoek is ingediend, door bewoner surseance van betaling is aangevraagd of bewoner op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of – indien beslag op zaken of vorderingen van bewoner wordt of dreigt te worden gelegd. 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid 

 1. SchoonSchip verplicht zich de gegevens van de bewoner vertrouwelijk te behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de bewoner in enige vorm met derden te delen. 
 2. De bewoner verplicht zich tot strikte geheimhouding over mede bewoners en medewerkers van SchoonSchip. 

Artikel 12. Beëindiging programma 

 1. Bij beëindiging van het programma volgt een eindafrekening van de ondersteuningskosten, controle op SchoonSchip eigendommen en verrekening van borggelden. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden op de ondersteuning en één maand opzegtermijn op de huurovereenkomst. 
 2. In geval van overtreding van de reglementen behoudt SchoonSchip zich het recht voor om bewoner op ieder moment van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. In dat geval volgt onmiddellijke verwijdering uit huis, worden de huissleutels teruggevorderd en de contactpersonen van de bewoner op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde zelfstandige bijdrage en borggelden worden niet teruggegeven. De financier zal op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de ondersteuning. 
 3. Bij vroegtijdige beëindiging van het programma of traject zullen de gemaakte ondersteuningskosten in rekening gebracht worden en vervalt het recht op restitutie. 
 4. Bij verbreking van één of meerdere huisregels heeft SchoonSchip altijd het recht de ondersteuning te beëindigen en geldt onmiddellijke verwijdering uit huis. 
 5. Ondersteuning en inwoning stoppen wanneer de WMO niet toegekend wordt. Tenzij de bewoner besluit de ondersteuning en inwoning volledig op een andere wijze te bekostigen. 

Artikel 13. Toelatingsvoorwaarden en regels 

 1. Bij intake en aanvragen van ondersteuning en bewoning van de woning bij SchoonSchip gaat men akkoord met toelatingsvoorwaarden en huisregels van SchoonSchip. Deze worden overhandigd bij de intake en ondertekend door bewoner bij intake. 
 2. Over de voorwaarden en regels wordt niet onderhandeld en zijn te allen tijde leidend. 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.

Datum update: 1 januari 2021